Page 10 - UCT Research Report 2011

Basic HTML Version

UCT RESEARCH REPORT '11
8
UNjingalwazi u-Ed Rybicki kunye noHeather Zar abathe
bawongwa ngodidi elingu-A nguMbutho WoPhando
KaZwelonke (NRF), into ke leyo ethe yababeka kudidi
looxholovane ehlabathini lonke kwimisebenzi yabo.
Bathe balandelwa nguNjingalwazi uGeorge Ekama
kunye noHans-Peter Kunzi abasahleli kudidi lwabo
olungu-A xa bephinda bejongwa.
UGqr. uDavid Braun, uShadreck Chi r ikure
no-Amanda Wel tman abawongwa ngeMbasa
kaMongamel i ye-NRF (udidi lwe-P), ngenxa
yomsebenzi ongenachaphaza abawenze kwizifundo
zabo zobugqirha nezingaphaya kobugqirha.
Kuyandivuyisa mna ukuninika kunye nale ngxelo izibakala
kunye namanani abonisa izinto eziphunyezwe luphando
lweYunivesithi YaseKapa. Kulo nyaka sikwazidla ngeenkalo
zophando lwethu oluphambili, esinethemba lokuba la
manani aya kunityebisela kakhulu ngeyona nto ebisenzeka.
Nangona eya kunikrobisa nje kundoqo wophando
lweYunivesithi YaseKapa, abonisa isizathu sokuba le
yunivesithi igqalwe ehlabathini lonke ngokugqwesa kwayo
kwezophando.
Mandiqukumbele ngelithi, sinombulelo ongazenzisiyo
kwabo bathi baphose inkxaso-mali, kubaxhasi kunye
nakubatyali-mali, abathi bavule isandla sabo kwiinzame
zethu zophando, ndenjenjalo ke nakwabo baphathisene
kunye neYunivesithi YaseKapa ekuqhubeni uphando
olusemanqwanqweni aphezulu ehlabathini lonke.
Sibuxabisile kakhulu obu budlelwane yaye sikhangele
phambili komnye unyaka wempumelelo.
UGQR. MAX PRICE
OnguSekela-Tshansela
Professor Hans-Peter Kunzi was one of two new UCT Fellows from the Department of Mathematics and Applied
Mathematics in 2011. Professor Kunzi, who also retained his NRF A-rating on re-application in 2011, leads the Topology
Research Group at UCT which lies mainly in the field of analytic and categorical topology, focusing on frame theory and
asymmetric topology.